NEWS & EVENTSมั่นใจกับ EASYFO ด้วยมาตรการป้องกัน COVID-19

"พนักงานปลอดภัย ลูกค้ามั่นใจ"

✅พนักงานตรวจ ATK ก่อนเข้า site ลูกค้าทุกครั้ง
✅พนักงานตรวจ ATK หลังออกจาก site เพื่อกลับเข้าทำงานที่ออฟฟิศทุกครั้ง
✅พนักงานตรวจ ATK ประจำทุกสิ้นเดือน
✅พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดทุกคน
✅พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง
✅หากพนักงานมีอาการหรือมีความเสี่ยงให้กักตัวทันทีและตรวจหาเชื้อ Covid-19 แบบRT-PCR

เพราะความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าสำคัญที่สุด

Cookies allow us to optimize and personalize your experience. By continuing to use the website, you will be agreeing to our Privacy Policy