NEWS & EVENTSขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของ EASYFO ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของ EASYFO ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากสายสัญญาณโทรศัพท์เกิดความขัดข้อง

ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของ EASYFO ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
เนื่องจากสายสัญญาณโทรศัพท์เกิดความขัดข้อง
#ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางบริษัทฯจะรีบดำเนินการแก้ไข และจะแจ้งให้ทราบเมื่อสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ดังนี้
081-374-4138
081-374-4206
092-575-4809
092-575-4810
081-839-0910
081-821-3488
หรือสามารถติดต่อทาง #LineOA :@easyfo

Cookies allow us to optimize and personalize your experience. By continuing to use the website, you will be agreeing to our Privacy Policy